Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
Vårt prosjektKor på Kode - musikalsk samspill på museet

Kor på Kode – musikalsk samspill på museet

Hvordan kan et tverrfaglig samarbeid mellom et museum, en frivillig organisasjon og en helseinstitusjon skape en arena for medborgerskap for personer med demens?

Eli Lea, faglig leder, ph.d., Bergen sanitetsforening. Foto: Silje K. Robinson

Kodekoret ble startet våren 2023. Det er et musikkformidlingstilbud for personer både med og uten demenssykdom. Koret ble startet og drives som et samarbeid mellom Kode, Bergen sanitetsforening, Bergen kommune og NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus.

Formålet med samarbeidet er å lage et formidlingstilbud hvor personer med og uten demens kan være likeverdige deltakere. Koret består per i dag av rundt 35 sangere. Koristene uten demens er venner, frivillige, familiemedlemmer og medlemmer i prosjektgruppen. Vi øver én dag i uken i festsalen på Permanenten, et av Kodes historiske museumsbygg midt i Bergen sentrum.

Kristine Gustavsen Madsø, psykologspesialist ph.d., NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. Foto: Silje K. Robinson

Vi trenger et kulturliv som er relevant for alle

For mange med demens svekkes koblingen til samfunnets fellesarena tidlig i sykdommen. Barrierene for å delta blir for store. En del blir redde for å si eller gjøre noe feil, eller synes det er vanskelig å komme frem til rett sted til rett tid. Andre glemmer ord eller strever med å formulere seg. Konsekvensen er at mange slutter å delta i sosiale fellesskap utenfor hjemmet. Det er uheldig for den enkeltes sykdomsutvikling, men det er også et tap for samfunnet og demokratiet.

I dag lever i overkant av 100 000 personer med demens i Norge.

Helga Anspach, kunstformidler og prosjektansvarlig for museets demenstilbud, Kode. Foto: Dag Fosse/Kode

Som samfunn får vi et dårligere utgangspunkt for å ta beslutninger når en voksende gruppe mennesker er lite synlig på fellesarenaene våre. Museene skal være en del av den bærende infrastrukturen for demokrati og frie ytringer i samfunnet og bidra til en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling (Meld. St. 23 (2020–2021). Å undersøke hvordan mennesker med ulike funksjonsnivå kan delta i aktiviteter som oppleves attraktive og meningsfulle for dem, er derfor en viktig oppgave for museene. På denne måten blir museene en inkluderende samfunnsarena og møteplass.

Ulike, men likeverdige

Det siste tiåret har teorier om medborgerskap fått økt oppmerksomhet både i demensfeltet og museumsfeltet. Nasjonale strategier om et mer demens- og aldersvennlig samfunn peker i samme retning. Medborgerskap handler om den enkeltes borgers rett og mulighet til å leve som likeverdig borger i et samfunn. Mennesker med funksjonsnedsettelse trenger ofte støtte og tilrettelegging fra andre for å utøve sitt medborgerskap.

Medborgerskap for personer med demens handler derfor om hvorvidt mulighetene til å delta som ulike, men likeverdige borgere i samfunnet støttes eller forringes gjennom måter vi er sammen på. I korprosjektet tar vi utgangspunkt i prinsippene jevnbyrdighet, tilgjengelighet og samskaping for å styrke koristene med demens sin opplevelse av å være likeverdige deltakere i fellesskapet.

Jevnbyrdighet

Hvis folk rundt oss begynner å behandle oss annerledes, snakker om og ikke til oss, trekker seg unna eller forventer mindre av oss, er det lett å oppleve at vi havner i en underlegen sosial posisjon. Vi kan føle at vi blir “holdt fast” i posisjonen som “en person med demenssykdom”.

Jo mer likeverdig vi føler oss, jo større rom og plass kan vi ta med våre ord og handlinger.

Vi prøver derfor å unngå å befeste en negativ sosial posisjon som demenssykdommer kan gi, og fokuserer i stedet på å kommunisere at Kodekoret er noe vi skaper sammen. Et grep vi gjorde, var å starte et blandet kor for personer både med og uten demens. Under øvingene har vi lite fokus på hvem som har eller ikke har demens. Vi er alle mennesker som er glade i å synge, med et felles mål om å øve til konsert. Selv om vi deltar på ulike premisser, blir vi med det utgangspunktet først og fremst deltakere i den musikalske aktiviteten, noe som styrker alles opplevelse av å være i et jevnbyrdig fellesskap.

Foto: Silje K. Robinson

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet er helt avgjørende for å motvirke ekskludering på grunn av funksjonsnedsettelse. Det var derfor særlig viktig for oss å planlegge tilrettelegging og tilpasninger for de vanligste vanskene for personer med demens, slik at vanskene ikke ble et hinder for å delta.

For at ikke orienteringsvansker skal bli et problem, står frivillige ved inngangsdøren utenfor bygget og tar imot deltakerne. Bergen sanitetsforening har kontakt med alle koristene og avtaler med pårørende hvordan korister med demens skal komme seg til og fra øvingen. Ved ankomst får koristene kaffe og en button med navn, mens vi venter på at alle skal komme. Slik blir det mindre synlig om noen har feilberegnet tiden og kommer litt sent. Under korøvelsen sitter alle kormedlemmene blandet, slik at vi naturlig kan støtte hverandre.

Koristene uten demens gir akkurat tilstrekkelig støtte til at koristene med demens kan gjøre ting så selvstendig som mulig. Vi viser vei, modellerer, samarbeider og gir små hint i form av gester, blikk eller oppmuntrende smil under øvingene.

Samskaping

For å styrke vi-følelsen er samskaping et særlig viktig prinsipp. Det innebærer at prosjektgruppen ikke planlegger alt som skal skje på forhånd, men er åpne for innspill fra alle koristene som kan forme både repertoar og retning på korets aktivitet. Innspill underveis blir tatt imot av dirigenten og kan medføre spontan sang som deltakerne assosierer til det vi snakker om. Koristene blir oppfordret til å synge solo eller flerstemt. Noen får mulighet til å synge i mindre grupper eller fremføre egenkomponerte låter. Prosjektgruppen har evalueringsmøter etter hver øvelse. Her diskuterer vi hvor potensialet for samskaping kan styrkes.

Etter korets første konsert på Edvard Griegs komponisthjem, Troldhaugen, var deltakerne både stolte og berørte over tilbakemeldingene fra publikum. Ved å arrangere en offentlig konsert ble ikke koristene bare deltakere, men også kulturutøvere på en kjent og ærverdig kulturarena i samfunnet.

Det er viktig for oss alle å kjenne på at vi hører til og er betydningsfulle. Som en korist med demens sa etter konserten: “Jeg synes det er så frustrerende å ikke kunne være i arbeid lenger. Dagene er så lange. Jeg føler at jeg ikke bidrar med noe. Men i dag, under konserten, gjorde jeg det!”

Tverrfaglige samarbeid sikrer kvaliteten

Samarbeid med aktører utenfor museet har lenge vært viktig i utviklingsarbeidet ved formidlingsavdelingen på Kode. Museet startet med tilrettelagte kunstomvisninger, Kunstøyeblikket, for personer med demens i 2016 i samarbeid med Verdighetsenteret. Siden 2021 har museet tilbudt ukentlige kunstverksted til personer med demens i samarbeid med Bergen sanitetsforening. Tverrfaglig samarbeid har vært særlig viktig når museet har utviklet tilbud til personer med demens.

NKS Olaviken er et spesialistsykehus med bred kompetanse på demens. Det satte oss i stand til å tilrettelegge kommunikasjon og logistikk basert på lang klinisk erfaring med publikumsgruppen. Bergen sanitetsforening har ansvar for rekruttering og oppfølging av både deltakere og frivillige, noe de har lang erfaring med.

Det tverrfaglige samarbeidet bidrar til at formidlerne ved museet kan bevare sin faglige integritet og fokusere på kunnskapsformidling. Tverrfagligheten er bærebjelken i prosjektet, fordi den kvalitetssikrer både de kunstfaglige, de etiske og de relasjonelle aspektene i koret.

Foto: Silje K. Robinson

HVEM ER VI

Da koret ble startet, bestod prosjektgruppen av dirigent Maria Bersås, Helga Anspach (kunstformidler), Maike Flick (musikkformidler) og Torunn Myrva (kunstformidler) fra Kode, Eli Lea (faglig leder) og Hanne Jones (prosjektleder) fra Bergen sanitetsforening, Charlotte Burgess (sykepleier) fra Bergen kommune og Kristine Gustavsen Madsø (psykologspesialist) fra NKS Olaviken.

BERGEN SANITETSFORENING

Bergen sanitetsforening er en ideell organisasjon som samarbeider med aktører innen kultur og helse for å skape flere muligheter for personer med demens til å ta aktiv del i kulturlivet.

KODE ÅPEN

Kode består av både kunstmuseer og komponisthjem. Museet har i en årrekke jobbet målrettet med inkludering og har opparbeidet en bred kompetanse i møte med ulike publikumsgrupper. I 2018 etablerte museet “Kode åpen” som en fellesbetegnelse på alle formidlingstilbud til publikumsgrupper som trenger synlighet og tilrettelegging.


Denne artikkelen står på trykk i Museum nr 4 23, der det overordnete temaet er «Nye forsøk». Fleire av artiklene blir digitaliserte, og kan leses på nettsidene våre. Les også flere presentasjoner av interessante museumsprosjekt. Vil du lese alt, kan du kjøpe enkeltutgaver eller abonnement i Tekstallmenningens nettbutikk.

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser