Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltLandsdekkende etatsmuseum mister beslutningsmyndighet

Landsdekkende etatsmuseum mister beslutningsmyndighet

Da Statens vegvesen omorganiserte i 2019, ble Vegmuseet plassert langt ned i organisasjonen. Museumsdirektøren mener plasseringen strider mot internasjonale konvensjoner og nasjonale retningslinjer. 

Norsk vegmuseum befinner seg nå i Avdeling for Samfunnsutvikling og klima, som ligger i Divisjon for Transport og Samfunn.

– Så nå har jeg to direktører over meg før jeg kommer til toppen, sier museumsdirektør – eller mer korrekt: seksjonssjef – Geir Atle Stormbringer.

På tvers av etiske retningslinjer

Han mener dette er i konflikt med ICOMs etiske retningslinjer paragraf 1.13, som sier: «Museumsdirektøren eller daglig leder skal rapportere direkte til og ha direkte adgang til relevante ansvarlige styringsinstanser».

– Med denne organiseringen er vi ikke lenger i en posisjon der vi har strategisk beslutningsevne. Dette er bekymringsverdig fordi beslutningsmyndigheten er flyttet til direktørfunksjon og nivå, uten krav til noen som helst kompetanse på området, mener han.

BEKYMRET: Museumsdirektør Geir Atle Stormbringer er blitt seksjonssjef i en avdeling, og er ikke lenger i en posisjon med strategisk beslutningsevne. Foto: Morten Reiten, Norsk vegmuseum

Museet på Lillehammer har et nasjonalt ansvar og er en landsdekkende virksomhet, og har en overordnet rolle i ivaretagelse av nasjonal veghistorie. Samfunnsoppdraget er politisk forankret i nasjonale og internasjonale retningslinjer for sektoren. Museet har siden 1985 ligget i administrasjonsavdelingen i direktoratet.

– Med denne plasseringen satt museet tett på det øverste beslutningsorganet i direktoratet, samtidig som vi kunne ivareta prinsippet om å være en uavhengig forskningsinstitusjon uten slagside mot etat, divisjon eller andre bevilgende myndigheter, sier Stormbringer.

Museumsmiljøer reagerer

Museumsforum i Oppland og Norges museumsforbund sendte i fjor sommer en bekymringsmelding til Samferdselsdepartementet, der de vektla at også museets uavhengighet blir utfordret av den nye organiseringen:

«Den nye plasseringen i en fagdivisjon — i en fagavdeling — på seksjonsnivå er vanskelig forenlig med prinsippet om museets fristilte rolle i samfunnet», skriver de, og viser til armlengdesprinsippet, beskrevet blant annet i Kulturmeldinga:

«Dei (musea) skal kunne utvikle seg mest mogleg på eigne premissar utan statleg overstyring» (Meld. St. 8. 2018—2019).

Styreleder i Norsk ICOM Atle Ove Martinussen og generalsekretær Liv Ramskjær i Museumsforbundet, deler Stormbringers bekymringer.

– Med denne organiseringa sitter jo direktøren mye lenger fra beslutningene enn han gjorde tidligere, og det kan se ut som dette ikke er i tråd med ICOMs etiske regelverk, sier Martinussen, og utdyper:

– Beslutningene ser nå ut til å bli tatt på et nivå der han som direktør ikke har noen særlig innvirkning. Dette er i så fall veldig beklagelig, sier han.

Liv Ramskjær mener Samferdselsdepartementet ikke har konsistent praksis når de underliggende museene har ulik organisatorisk plassering.

– Jeg tror varierende grad av forståelse for hvordan man bør drive profesjonelle museer resulterer i ulike løsninger, sier hun.

– Er sikret direkte adgang

I et brev om saken til Samferdselsdepartementet, argumenterer Vegdirektoratet at den institusjonelle autonomien og faglige uavhengighet for Norsk vegmuseum ikke er endret som følge av organisasjonsendringen. I brevet, datert 23 juni 2020 (Redegjørelse ang. Norsk vegmuseums organisatoriske plassering), skriver direktoratet blant annet at:

«Vi mener derfor ICOMs paragrafer er tilstrekkelig oppfylt.»

På spørsmål til vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen om hun kan forklare hvordan paragraf 1.13 kan være oppfylt med denne organiseringa, svarer hun følgende til Museumsnytt:

– I dag er Norsk vegmuseum organisert som en del av vår divisjon Transport og samfunn. En slik organisering har vi også på andre tilsvarende nasjonale tjenester, som Nasjonale turistveger. Det er en organisatorisk plassering som både er mest logisk og best praktisk slik som Statens vegvesens nå er organisert. Etatens divisjoner utøver myndighet, ansvar og oppgaver på oppdrag for vegdirektøren. Leder for vegmuseet er sikret direkte adgang til og rapporterer direkte til ansvarlig styrings-instans i Statens vegvesen. I dette tilfelle er det leder i egen divisjonen, som gjør dette på vegne av vegdirektøren. Vi mener at denne organiseringen er i tråd med ICOMretningslinjen, sier vegdirektøren.

VEGDIREKTØR Ingrid Dahl Hovland mener organiseringen av museet er i tråd med ICOMs retningslinjer. Foto: Knut Speide, Statens vegvesen

Vil finne kompromiss

Stormbringer kjenner igjen forklaringene, men kjenner seg ikke igjen i virkelighetsbeskrivelsen.

– Hvordan ser du for deg at dette kan løses?

– Vi har lansert noen forslag til ledelsen, med flere alternativer. Den mest korrekte organiseringen vil være å plassere oss i direktoratet, med direkte tilgang til det øverste styringsorganet. I organisasjonskartet vil dette bli markert med en stipla linje for å markere tilhørighet, men også uavhengighet, på lik linje med internrevisjon i større bedrifter som ofte blir plassert på denne måten sier Stormbringer.

Dette er den ideelle løsningen, mener han, men tror ikke vegdirektoratet er rigget for dette i den nye organiseringen. Det mest realistiske alternativet er dermed å bli værende i den divisjonen museet ligger i nå, men at museet får en stabsfunksjon med en stipla linje rett til divisjonsdirektøren.

– Slik kan vi i alle fall ligge på strategisk beslutningsnivå to, sier Stormbringer.

Norsk vegmuseum

  • Er etatsmuseum i Statens Vegvesen
  • Et av Norges største teknisk-industrielle kulturminner
  • Har et nasjonalt ansvar for bl.a. å forvalte, forske på og formidle spor etter tidligere ferdsel.
  • Består av tre museum: Norsk fjellsprengningsmuseum, Norsk kjøretøyhistorisk museum og Norsk vegmuseum.
  • Til sammen nesten 5000 kvadratmeter innendørs utstillinger, en stor museumspark og en 250m lang bergtunnel som formidler fjellsprengningshistorien.
  • I tillegg har museet flere avdelinger rundt i landet som viser unike maskiner, bygninger, gjenstander og lokalhistorie.
  • www.vegmuseum.no


Artikkelen er hentet fra papirutgaven av Museumsnytt (nr. 3/2021). Kontakt redaksjonen for abonnement (kr. 300,- pr år).

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser