Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltSkogfinsk folkekrav om museumsbygg

Skogfinsk folkekrav om museumsbygg

I dag, mandag 19. desember kl. 12, har Norsk Skogfinsk Museum fått et møte med Kulturdepartementet, for å diskutere spørsmålet om museumsbygg.

Denne kontakten har museet ventet på i lang tid. Her kan du lese om bakgrunnen for saken, fra en artikkel i siste Museumsnytt (nr. 5). Kontakten ble opprettet og møtet avtalt etter at bladet hadde gått i trykken.

Wenche Blomberg er talsperson for aksjonsgruppaWenche Blomberg er aksjonsgruppas talsperson.
Dag Raaberg er direktør ved Norsk Skogfinsk Museum.

Foto: Birger NesholenDag Raaberg er direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Foto: Birger Nesholen

Det skogfinske miljøet har blitt lei av å vente på museumsbygg, og dannet i august aksjonsgruppa «Skogfinsk museumsbygg NÅ!»

Direktør ved Norsk Skogfinsk Museum Dag Raaberg sier at dette er ei gruppe som er etablert på utsiden av museet, men er glad for engasjementet.
– Vi setter pris på støtten. Det understreker at det skogfinske miljøet i Norge har vært samlet om ett eneste krav overfor norske myndigheter siden de ble anerkjent som nasjonal minoritet i 1999: Et egnet museumsbygg, sier Raaberg.

VIL FAVNE BREDT
I slutten av november har aksjonsgruppa samlet ca 1100 underskrifter (863 på den digitale aksjonen, og noen hundre underskrifter sanket av forkjempere ut over hele Østlandet), i følge gruppas talsperson Wenche Blomberg.
– Vårt formål er å støtte opp under museet og styrke den plassen det har som ivaretaker av den skogfinske kulturarven. Vi ønsker å favne bredt. Aksjonsgruppa var i høring i Stortingets kommunalkomité 20. oktober, og det er flere stortingsrepresentanter som har vist interesse for saken. Vi har støtte fra organisasjoner som Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og lederen Merete Furuberg var appellant på demonstrasjonen i Svullrya 8. oktober. Vi har også mange grupper og enkeltpersoner som samler underskrifter i sine lokalmiljøer.
Gruppa satser også på informasjonsarbeid.
– Ved å gjøre den skogfinske bosettingshistorien på Østlandet bedre kjent, vil flere få forståelse for hvor viktig det er med et fullverdig museum som kan speile den helhetlige historien, sier Blomberg.

I 2013 fikk museet to millioner kroner til å gjennomføre et forprosjekt over tre faser, og ferdig prosjektrapport skulle overleveres Kulturdepartementet (KUD) i juni 2014. De to første fasene er gjennomført, mens den tredje fasen, arkitektkonkurransen, gjenstår å utlyse. Museet opplever nå at departementet trenerer prosessen.

FÅR IKKE KLARHET
– Vi fikk lagd en rapport, som konkluderte med behov for et bygg på 5000 kvadratmeter. Så fikk vi raskt signaler fra KUD om at dette var for stort, det ville vi ikke få penger til. Vi fikk også tilbakemelding om at det ville være fornuftig å utlyse en arkitektkonkurranse med realistiske rammer. Og nå kommer vi ikke videre, vi får ikke klarhet i hva de realistiske rammene kan være, sier museumsdirektør Dag Raaberg.
– Det er frustrerende. Vi har forsøkt å spille på lag med departementet gjennom hele prosessen, men nå opplever vi at det ikke går lenger. 14. juni i år sendte han en epost til departementet hvor han ba om et møte for å få avklart nettopp dette med størrelsen på bygget. Han har enda ikke fått svar på henvendelsen.
– Det er viktig for meg å understreke at per i dag handler ikke dette om penger, men om å få en avklaring, sier Raaberg.

STORE MUSEUMSSAMLINGER
Skogfinnene har vært i Norge siden begynnelsen av 1600-tallet, og bosatte seg etter hvert i over 40 kommuner på Østlandet, med kjerneområde øst for Glomma. I 1999 ble skogfinner anerkjent som en nasjonal minoritet, sammen med kvener, romani/ tatere, rom/sigøynere og jøder. Norsk Skogfinsk Museum ble etablert i 2005, men da hadde arbeidet med bevaring, dokumentasjon og formidling av skogfinske kulturminner allerede pågått i over 70 år. Museet er en sammenslåing av Gruetunet Museum (fra 1942), Finnetunet (fra 1942), Austmarka Historielag (fra 1977) og Åsnes Finnskog Historielag (fra 1990). Museet har derfor ansvar for 166 bygninger og store samlinger spredt over norske Finnskogen og Solør. Museumsbygget står øverst på agendaen også til organisasjonen Skogfinske interesser i Norge.

Skoleklasse på besøk. Foto Birger NesholenMANGLER UTSTILLINGSLOKALER: Røykstua er det lokalet som museet har å formidle den skogfinske kulturen i. Mange skolebesøk og bussgrupper er så store at de må deles i puljer. Museet har ingen lokaler for utstillinger i sammenheng med friluftsmuseets miljøer. Foto: Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk Museum.

– Gjennom systematisk diskriminering har skogfinnene i all hovedsak mistet språket, som vanligvis er en viktig identitetsmarkør for en minoritetskultur, sier Raaberg.
– Men vi har så mye annet! Behovet for et museumsbygg har bakgrunn i store samlinger av små og store gjenstander, og et stort arkivmateriale. Mulighet til tilfredsstillende formidling er fraværende, og vi har ikke et eneste rom som er stort nok til 40 personer. Det er derfor et egnet museumsbygg er et krav hele det skogfinske miljøet stiller seg bak, sier Raaberg.
I dag oppbevares samlingene rundt omkring i lagerbygg, låvebygninger og dels i et gammelt skolebygg i Svullrya, tettstedet på Finnskogen hvor museumsbygget er planlagt lokalisert.

DRUKNET I KONSOLIDERINGSAMBISJONER?
– 5000 kvadratmeter er det optimale behovet. Men vi har sagt klart ifra at vi vil bli enige med departementet om en realistisk størrelse, slik at vi kommer videre i prosessen. Men de svarer altså ikke på våre henvendelser. Det virker som det hele har druknet i forsøket på å få til en konsolidering med Anno museum, sier han.
– Hvorfor vil dere ikke slå dere sammen med Anno museum?
– Vi har ikke sagt kategorisk nei til sammenslåing, men har hatt tre møter med museet hvor sammenslåing har vært diskutert. I disse møtene har vi ikke følt at vi har fått gjennomslag for noe av det vi syns vi må ha på plass, så det har ikke ført fram.
– Hva slags ting dreier det seg om?
– Det dreier seg om innflytelse og påvirkningskraft innad i museet, og ikke minst om garantier for at vår aktivitet skal skje på Finnskogen – og på Svullrya. Likevel opplever ikke Raaberg at det er Anno museum som er problemet her.
– Selv styreleder i Anno har nå gått ut og sagt at sammenslåing nå ikke er aktuelt, at vi har et godt samarbeid på flere områder, og sånn bør det være nå. Så jeg syns det er synd hvis departementet gjør det til en fanesak at vi på død og liv skal inn under et annet museum for at vi skal få museumsbygget vårt. Det at vi representerer en nasjonal minoritet burde alene være grunn god nok til å legge denne diskusjonen død nå, sier Raaberg.

– FLERE UAVKLARTE SPØRSMÅL
Statssekretær Bård Folke Fredriksen i KUD mener ikke det er grunnlag for å si at departementet har stoppet prosessen.
– Dette er en sak med store økonomiske implikasjoner. Selv om vi ikke har funnet en løsning på den i statsbudsjettet for 2017, er det ikke grunnlag for å si at departementet har stoppet prosessen, sier han.
– Hvorfor bidrar ikke departementet til å avklare realistisk størrelse på bygget, slik at museet kan lyse ut arkitektkonkurranse?
– I denne saken er det flere uavklarte spørsmål: Ikke minst ville det vært ønskelig å få avklart Anno museums magasinbygg med sikte på også å dekke Norsk Skogfinsk Museums magasinbehov innenfor rammen av dette. Romprogrammet for øvrig må tilpasses et realistisk investeringsvolum.
– Museet (ved dir. Dag Raaberg) sendte e-post til departementet 14. juni, med ønske om slike avklaringer for å komme videre i prosessen. De har enda ikke fått svar på henvendelsen. Hvordan kan det ha seg?
– Departementet mottar løpende en rekke innspill om pågående budsjettsaker. Det er vanlig praksis å gi ett samlet svar etter at Stortinget har fattet endelig budsjettvedtak for kommende år.
– Det er spekulert i (jf Aksjonsgruppa Skogfinsk museumsbygg nå) at departementet trenerer den videre prosessen fordi diskusjoner om sammenslåing med Anno museum så langt ikke har ført fram. Forutsetter departementet en konsolidering mellom Skogfinsk museum og Anno museum for å realisere museumsbygget?
– Kulturdepartementet ser investeringssaken og spørsmålet om organisering som to ulike prosesser som det jobbes med parallelt. Når det gjelder spørsmål om konsolidering mellom Norsk Skogfinsk Museum og Anno museum, legger Kulturdepartementet til grunn at det vil være mulig å finne en løsning på dette når byggesaken er avklart.

– IKKE EN BUDSJETTSAK
Raaberg reagerer på statssekretærens svar.
– Norsk Skogfinsk Museums innspill til departementet er ikke et budsjettinnspill som departementet gjentatte ganger i det siste har hevdet. Dette handler ikke om statsbudsjettet. Midler til fullføring av forprosjekt finnes. Dersom departementet ser «en mulig løsning på sammenslåing med Anno Museum» etter at byggesaken er avklart, er det vel likevel ingen grunn til å trenere forprosjektet. Det er også fullt mulig å utlyse arkitektkonkurranse med to ulike varianter/ulike størrelser på magasindelen, sier museumsdirektøren.

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser