Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
IntervjuVil redde kulturen i Forsvaret

Vil redde kulturen i Forsvaret

Direktør Erling Kjærnes har både visjoner og planer om å fornye og modernisere Forsvarets museer. For å klare det mener han museet må ut av Forsvarets portefølje.

Forsvarets museer sine samlinger ruster og forfaller, utstillingene er utdaterte og tilfredsstiller ikke moderne konserveringsstandarder. For å forbedre situasjonen må ting endres. Nøyaktig hvordan er ikke bestemt, men direktør Erling Kjærnes er sikker på to viktige grep som må til for at ting skal bli bedre: 1) Gjenstandene må samles i et stort fellesmagasin, og 2) museet må ut av Forsvaret, og fortrinnsvis plasseres direkte under Forsvarsdepartementet.

— Det siste er vel det mest kontroversielle. Hva sier forsvarssjefen til dette?

— I begynnelsen var han imot, men jeg tror han vil endre oppfatning etter hvert, sier Kjærnes.

Faglig og kommersiell frihet

Museets situasjon har lenge stått på agendaen, ikke minst hos museet selv. Og i kjølvannet av Stortingets behandling av langtidsplan for forsvarssektoren i 2017, besluttet Stortinget endelig at det skulle gjennomføres en helhetlig utredning av Forsvarets museer. Utredningen ble gjennomført, levert Forsvarssjefen 1. desember 2017 og offentliggjort på vårparten 2018. Anbefalingen om tilknytning er klokkeklar:

«Det anbefales videre at FM opphører som militær avdeling og tilknyttes FD. Det gjennomføres en intern omorganisering og tilføres økt fagkompetanse.»

Ifølge museumsdirektøren er det to hovedgrunner til at museet må ut av Forsvaret: den faglige og den økonomiske. Den siste er viktigst.

– Vi vil stå friere i vårt museumsfaglige arbeid. Vi ønsker også i fortsettelsen å ha et nært forhold til Forsvaret, men det er viktig at vi får mulighet til å etterleve museale standarder og prinsipper, sier Kjærnes, før han kommer dit skoen virkelig trykker:

– For det første følger Forsvarets regnskapsregler kontantprinsippet: Vi skal stå i null når året er omme. Budsjettsystemet gir ikke særlig rom for selvfinansiering, eller den nødvendige forutsigbarheten et museum trenger. Og det å drive prosjekter over mange år i dette systemet er nesten umulig, sier han.

På toppen av dette har ikke Forsvarets Museer med denne tilknytningen mulighet til å søke inntekter utenfra.

Uholdbar økonomisk situasjon

– Vi ender opp med å mase på ting som for resten av Forsvaret oppfattes som uvesentlig. Og jeg mener at Forsvarssjefen har en vanskelig nok oppgave fra før, i å prioritere mellom militærfaglige oppgaver. Vi er en sivil institusjon i et militært system, det fungerer ikke så godt.

– Hva med tilknytningen? Er ikke museets oppgave blant annet å bringe Forsvaret nærmere folk?

– Jo, det er kjempeviktig at vi har en sterk tilknytning. Forsvaret er avhengig av å ha tillit i befolkningen, og museene skal bidra med å være et bindeledd. Men det er nødvendig med friere rammer. Hvert år må jeg pitche ideer og prosjekter for å få penger til det som burde ligge som faste midler i tildelingen. Det er null langsiktighet i digitaliseringsprosjekter, med midler til ett år om gangen og helt i det blå om vi får nye midler neste år. Museet har 69 millioner kroner i året i driftsmidler. Av dette er 93 prosent faste kostnader, resten skal dekke forskning, formidling og utvikling på sju museer.  Du trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at det ikke flyr. Bevilgningen er akkurat nok til å holde dørene åpne, og fremtiden ser ikke lys ut, det kuttes hele tiden. Samtidig betaler vi husleie til Forsvarsbygg, dette er New Public Management på sitt verste. Ressursmessig har vi lenge vært på stødig kurs mot en oppløsning av hele museumsstrukturen. Kuttes det mer nå så begynner jeg å stenge.

Kjærnes’ harang fortsetter. Han forteller om et monter på Forsvarsmuseet som knuste av materialtretthet på en omvisning med skoleelever. Om museenes 15 magasiner (på 13 200 kvm) hvor kun to er egnet for gjenstandsbevaring. Om utstillinger som er over 50 år gamle, og om lokaler som verken egner seg for utstillingsformål eller museumsdrift generelt. Den økonomiske situasjonen er uholdbar.

– Det er åpenbart ikke bare er en fristilling fra Forsvaret som må til for å løse situasjonen?

– Nei, det må settes et ambisjonsnivå og en tydelig strategi, så må dette støttes opp med midler. Men jeg mener at det er en forutsetning at vi blir fristilt. Da vi satte i gang med arbeidet med rapporten, var nok intensjonen fra Forsvarsdepartementet å se om man kunne spare noen penger. Så måtte jeg ha litt voksenopplæring i gruppa, holdt foredrag og bidrog til å gi dem en forståelse for kompleksiteten. Det ble raskt klart at museet er underfinansiert, underbemanna, og har for dårlige fasiliteter, særlig på gjenstandssida. Vi snudde hver stein og freda ingen ting, vi besøkte alle museene, alle magasinene, andre museer og dro til museer i utlandet. Vi så på nasjonale oppgaver og etats- oppgaver, forteller Kjærnes.

Må omorganiseres

Etter hvert begynte det å demre for stadig flere i arbeidsgruppa at et moderne museum fordrer en profesjonalitet i gjenstandsforvaltning, formidling og forskning. At det er enkelte krav man ikke kan gå på akkord med, om man skal drive et museum i vår tid, og at et museum er så mye mer enn en samling med gamle ting.

Gruppas konklusjoner innebærer derfor ikke økonomiske besparelser. I tillegg til fristilling fra Forsvaret, anbefaler den å skaffe et nytt fellesmagasin for alle avdelingene, og å bygge et nytt, egnet museumsbygg på Akershus festning. Her skal de museale oppgavene til hele Forsvarets Museer ivaretas.

– Hva skjer med de seks avdelingene som er rundt i landet?

– De bør bestå, men bare som formidlingsarenaer, mener Kjærnes.

– Museenes tilstedeværelse i de ulike landsdelen er svært viktig for Forsvaret og tilhørigheten til befolkningen. Kulturen er i mange tilfeller den første kontakten befolkningen har med Forsvaret. Det er ikke snakk om å fjerne den funksjonen eller den viktige formidlingen som gjøres der. Men allerede i dag har vi ansatte på disse avdelingene som er overbelastet. Noen jobber helt alene, og har et ansvar de ikke har mulighet til å fylle. En sentralisering av de andre vil lette denne byrden.

Forsvarets Museers store gjenstandsmasse har vært tema i flere sammenhenger, blant annet i fagbladet Forsvarets Forum. Enkelte har hevdet at samlingen må gjennom en radikal avhendingsprosess. Kjærnes er ikke helt enig i det, men er innforstått med at en revidering og full gjennomgang må finne sted. Det kan imidlertid først bli en realitet når fellesmagasinet er på plass. Og i Forsvaret går tingene sakte, men sikkert, framover.

– Vi utreder nå en magasinløsning hvor vi belyser muligheten for å leie hensiktsmessige lokaler isteden for at det bygges nytt, sier Kjærnes.

Satsingen viktigst

Selv om rapporten anbefaler at museet legges direkte under Forsvarsdepartementet, er ikke det den eneste tilknytningsmuligheten som nevnes. Kulturdepartementet er en annen mulighet som trekkes fram.

– Er dette blitt et mer aktuelt alternativ i lys av Kulturmeldinga som kom rett før jul, hvor KUD selv nevner at samarbeid og eventuelle sammenslåinger med museer utenfor KUD kan vurderes?

– Det er spennende tider vi går i møte i museums-Norge med tanke på ytterligere konsolidering. Det er imidlertid viktig å huske at Forsvarets Museer har helt spesielle behov som følge av at vi har gjenstander med strenge oppbevarings- og sikkerhetskrav. Vi trenger nærheten til Forsvaret, og spesialkompetansen til de ansatte i Forsvaret. Vi ønsker å være Forsvarets storstue, historieformidler, og seremoniarena.

Kjærnes mener dette kan bli vanskelig hvis museet havner under KUD, men er først og fremst opptatt av å poengtere at det ikke er noen vits i å flytte museet til verken det ene eller det andre departementet, hvis det ikke satses.

– Det må ligge en klar strategi på at kulturen i Forsvaret er av nasjonal viktighet og at det er politisk vilje til å satse på dette. Uten endringer vil kulturen i Forsvaret gå mot en gradvis men sikker oppløsning.  I det øyeblikket det bare er penger til lønn og husleie bør man vurdere å avvikle museumsvirksomheten i Forsvaret.

 

Fakta // Erling Kjærnes (58)

❱❱  Dir. på Forsvarets Museer siden 2016
❱❱  Dir. Norsk Luftfartsmuseum 2012-2016
❱❱  Frammuseet – 2010 -2012
❱❱  Leder TV aksjonen 2009
❱❱  For øvrig bakgrunn fra media, bl.a. film og TV[

 

Forsvarsmuseet. Foto: Thomas Johannessen
Forsvarsmuseet. Foto: Thomas Johannessen

Fakta // Forsvarsmuseer

Forsvarets museer (FM) er en egen avdeling under Forsvarets Fellestjenester (FFT)
❱❱  480 000 gjenstander
❱❱  34 årsverk
❱❱  Totalt 72,5 mill. kroner i driftsmidler for 2019
❱❱  313 000 besøkende i året. (2018)
❱❱  Museets avdelinger:

 •              Luftforsvarsmuseet i Bodø  (samlokalisert med Norsk Luftfartsmuseum)
 •              Rustkammeret i Trondheim
 •              Bergenhus festningsmuseum
 •              Norges Hjemmefrontmuseum, Oslo, Akershus festning
 •              Forsvarsmuseet, Oslo, Akershus festning
 •              Oscarsborg festningsmuseum, Drøbak, Oscarsborg
 •              Marinemuseet, Horten
 •              I tillegg: visningsmagasin på Gardermoen, Forsvarets Flysamling Gardermoen.

 

 

Fakta // Utredning av Forsvarets Museer (FM)

❱❱  Lagt fram for Forsvarssjefen 1. desember 2017.
❱❱  Arbeidsutvalg med medlemmer fra Forsvarsstaben, Forsvarsbygg, Forsvarets fellestjenester, Forsvarets museer og Forsvarsdepartementet (FD).
❱❱  Mandat: Fremme anbefalinger om FMs fremtidige rolle som museum, profesjonalisering og modernisering av FMs virksomhet, styrket samarbeid med sivile museer, kostnadseffektive løsninger for FMs videre drift.
❱❱  Anbefalinger:

 •              Samle gjenstandsforvaltningen i ett magasin
 •              Bygge nytt museum på Akershus festning
 •              Opphøre som militær avdeling og tilknyttes FD
 •              Intern omorganisering, tilføring av økt fagkompetanse
 •              Opprette et faglig forsvarsrelatert museumsnettverk og et «Forsvarets kulturråd».

❱❱  Framdrift / behandling:

 •              Muligheten for å leie hensiktsmessige lokaler til fellesmagasin utredes.
 •              Anbefalingene i rapporten skal vurderes av regjeringen i løpet av 2019.

 

 

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser