Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
KronikkHvorfor flagger Vestfoldmuseene med regnbueflagget?

Hvorfor flagger Vestfoldmuseene med regnbueflagget?

Sent torsdag 30. mai var det noen som sagde ned flaggstengene på Midgard vikingsenter. Det var bare et par døgn før vi skulle heise regnbueflaggene, for å markere at vi har et samfunn med et kjønns- og seksualitetsmangfold.

Det var tredje året på rad at noen drev hærverk på flaggstengene her. Det første året ble linene klippet, det andre året ble flaggene borte og i år ble altså selve stengene saget ned. Den ene sto fortsatt med tjue prosents feste, og var en fare for folk og bygninger i nærheten.

Handler om grunnleggende respekt

Hanne Synnøve Østerud, direktør for strategi og prosjektstyring i Vestfoldmuseene IKS

Vestfoldmuseene ønsker å markere kulturelt mangfold. For oss handler det om en grunnleggende respekt for mennesket uansett hvilken generasjon det tilhører, hvilken nasjonal og etnisk bakgrunn det har, om det er et religiøst menneske eller ikke, om det har funksjonsnedsettelser eller ikke, og altså hvilken kjønns- og seksualitetsidentitet mennesket har.

Våre verdier er å være dynamiske, relevante, inkluderende og verdifulle, og vi skal jobbe for et mer bærekraftig samfunn. Vi har utarbeidet ni retningslinjer for hvordan vi kan bidra til mer bærekraft, og kulturelt mangfold er grunnleggende for alle våre retningslinjer. Retningslinje 2 er spesifikk: “Vi skal arbeide aktivt for at alle – uansett etnisitet, nasjonal opprinnelse, alder, kjønn, økonomisk status, utdanning, funksjonsevne eller religion, ønskes velkommen og opplever at Vestfoldmuseene er en relevant, inkluderende og åpen samfunnsinstitusjon”.

Godt forankret

Vestfoldmuseene er forankret i internasjonale etiske regelverk for museer og arkiver gjennom ICOM og ICA, og legger spesielt ICOMs resolusjon om bærekraft fra 2019 og Agenda 2030 (FNs bærekraftsmål) til grunn for vår virksomhet:

«Et museum er en ikke-kommersiell, permanent institusjon i samfunnets tjeneste, som forsker på, samler, konserverer, fortolker og formidler materiell og immateriell kulturarv. Museene er åpne for publikum, tilgjengelige og inkluderende, og fremmer mangfold og bærekraft. De opererer og kommuniserer etisk og profesjonelt, legger til rette for bred deltakelse fra samfunnet og tilbyr varierte opplevelser for utdannelse, underholdning, refleksjon og kunnskapsdeling.»

ICOMs museumsdefinisjon 2022

Vestfoldmuseenes visjon er å være alltid aktuelle, og den visjonen strekker vi oss etter hver eneste dag. Det kan se ut som en motsetning å være aktuell og være museum og arkiv som bl.a. skal forvalte, forske i og formidle vår felles mangfoldige kulturarv, men vårt mandat er bl.a. å vise at det går lange linjer fra de menneskene vi var før til de menneskene vi er nå.

Vi var mangfoldige før og vi er mangfoldige nå.  Dette aktualiserer vi gjennom våre utstillinger, arrangementer og undervisningsopplegg. Vi stiller spørsmål ved tidligere tolkninger av historien, vi stiller ut kunstneres blikk på tiden og samfunnet vi er og var en del av, og vi har helhetlig samfunnsdokumentasjon som et mål. Vi ønsker å engasjere til innsikt, økt forståelse og toleranse. På den måten vil vi være alltid aktuelle.

Kulturelt mangfold er en verdifull ressurs

UNESCO er det eneste FN-organet som har kultur i sitt mandat. Verdensarven, kulturelt mangfold og bygging av en fredskultur er satsingene. Hvis menneskenes kulturelle identitet trues, vil også freden være truet. Kulturelt mangfold er en verdifull ressurs for å oppnå FNs bærekraftsmål. Vårt kulturelle mangfold er menneskenes felles kulturarv.

Stortingsmelding 16 (2019-2020), sier at «Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø». Dette målet ligger tett opptil innholdet i Faro-konvensjonen som Europarådet ble enige om, og som Norge ratifiserte i 2008. «Kjernen i konvensjonen er at alle har rett til å ta del i den kulturarv som de selv velger, samtidig som de respekterer andres rettigheter og friheter. En slik ambisjon er viktig for demokratiet, men også for enkeltmennesker. Slik skaper kulturarv en arena for demokratibygging, medvirkning og ytringskultur», sier Riksantikvarens på sine hjemmesider.

Det første året ble linene klippet, det andre året ble flaggene borte og i år ble altså selve stengene saget ned.

Meningsmangfold er velkommen, ikke hærverk

Alle mennesker i vårt mangfoldige samfunn skal føle seg velkomne og inkluderte på Vestfoldmuseenes mange arenaer. Du er velkommen også om du mener noe annet enn oss, vi tåler meningsulikhet. Vi inviterer til debatt og setter søkelys på aktuelle problemstillinger, knyttet til vårt ansvar for vår kunst og kulturarv. Uten et mangfoldig samfunn med åpenhet og debatt, har vi heller ikke en utvikling og dynamikk som er grunnleggende for vårt demokrati.

Grunnleggende for vårt demokrati er også lovverket. Som mange andre, markerer Vestfoldmuseene  750-årsjubileet for Magnus Lagabøters landslov i år. Verken i denne landsloven, eller i tidligere og nåværende lover, ei heller under kongene i Vikingtiden var det lov å drive hærverk på andres eiendom. Så de som driver med slikt er ikke velkomne verken på Midgard vikingsenter eller på de andre arenaene i Vestfoldmuseene.


 Les flere av Museums kronikker og debattartikler, og hele vårt nettmagasin. Enkeltutgaver og abonnement på papirutgavene kjøpes i Tekstallmenningens nettbutikk.

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser